സ്വരാജ് ട്രോഫി 2023- 04.01.2023 പകൽ 11 മണിക്ക് നടത്തുന്ന യോഗത്തിൻ്റെ അറിയിപ്പ്