ശുചിത്വ മിഷൻ-ഹരിത കർമ്മസേന പ്രവർത്തനങ്ങൾ-യൂസർ ഫീ, യൂസർ ഫീ കാർഡ് സേവനങ്ങൾ-സ്പഷ്ടീകരണം സംബന്ധിച്ച്

Posted on Saturday, January 7, 2023

ശുചിത്വ മിഷൻ-ഹരിത കർമ്മസേന പ്രവർത്തനങ്ങൾ- ഖരമാലിന്യ ശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാതിൽപ്പടി സേവനത്തിന് -യൂസർ ഫീ, യൂസർ ഫീ കാർഡ്  മറ്റ്  സേവനങ്ങൾക്കുള്ള രേഖയായി പരിഗണിക്കുന്നത് -സ്പഷ്ടീകരണം സംബന്ധിച്ച്

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 41/2023/LSGD Dated 06/01/2023