കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതി (KSWMP) യോഗ്യതയുള്ള പരിചയസമ്പന്നരായ പ്രൊഫഷണലുകളിൽ നിന്ന് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Thursday, February 11, 2021

കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതി  (KSWMP) യോഗ്യതയുള്ള പരിചയസമ്പന്നരായ പ്രൊഫഷണലുകളിൽ നിന്നും  ഒരു വർഷത്തേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷകള്‍  കെ.എസ്‌.ഡബ്ല്യു.‌എം‌.പി യുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്‌മെന്റ് യൂണിറ്റിനായി  ക്ഷണിക്കുന്നു