കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളില്‍ കുടിവെള്ളവിതരണത്തിനു അനുവദിച്ച സമയപരിധി 30.06.2019 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച ഉത്തരവ്