ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതിയും, അതിനോടനുബന്ധമായി ദുരന്ത നിവാരണ പ്രത്യേക സെമിനാർ എന്നിവ നടത്തേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച്

Posted on Saturday, January 25, 2020

കേരളത്തിൽ പ്രളയം അടക്കം നടന്ന ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും കരകയറാനും, ഇനിയൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ ചെറുക്കുന്നതിനും അതിൻറെ ആഘാതം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും ആയി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ “നമ്മൾ നമുക്കായി” എന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിനിന് സർക്കാർ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇതിൻറെ ഭാഗമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതിയും, അതിനോടനുബന്ധമായി ദുരന്ത നിവാരണ പ്രത്യേക സെമിനാർ വാര്‍ഷിക സെമിനാറിന്‍ മുന്നോടിയായും നടത്തുന്നതാണ്.

അടിയന്തിരമായി, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിവരം സകര്‍മ്മ സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചേര്‍ക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനുവേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങള്‍ സകര്‍മ്മ സോഫ്റ്റ്‌വെയരില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി 29 നു മുന്‍പ് തന്നെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ വിവരം സോഫ്റ്റ്‌വെയരില്‍ ചേര്‍ത്ത് കാലികമാക്കേണ്ടതാണ്.

https://meeting.lsgkerala.gov.in

  1. പ്രത്യേക ഗ്രാമ സഭ/ വാര്‍ഡ്‌ സഭ (ദുരന്ത നിവാരണം) - വാര്‍ഡ്‌ തലത്തില്‍
  2. ദുരന്ത നിവാരണ വികസന സെമിനാര്‍
  3. വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുടെ സെമിനാര്‍
1. ഗ്രാമ സഭ/ വാര്‍ഡ്‌ സഭ  
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പർ തിയതി സമയം  സ്ഥലം
       
       
       
       
2. ദുരന്ത നിവാരണ വികസന സെമിനാര്‍
  തിയതി സമയം സ്ഥലം
x      
       
3. വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുടെ  സെമിനാര്‍      
  തിയതി സമയം സ്ഥലം
x