ബാർബർഷോപ്പ് നവീകരണ പദ്ധതി 2022-23 അപേക്ഷകർക്കുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

Posted on Friday, December 23, 2022

ബാർബർഷോപ്പ് നവീകരണ പദ്ധതി 2022-23 അപേക്ഷകർക്കുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും.

സംസ്ഥാനത്ത് പരമ്പരാഗതമായി ബാർബർ തൊഴിലാളി ചെയ്തുവരുന്ന മറ്റ് പിന്നോക്ക സമുദായത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് തൊഴിൽ നവീകരണത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്ന ബാർബർ ഷോപ്പ് നവീകരണത്തിനുള്ള ധനസഹായം എന്ന പദ്ധതിക്ക് പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു അപേക്ഷകർ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരും പരമ്പരാഗതമായി ബാർബർ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം

അപേക്ഷയിൽ മേൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന അധികൃതർ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ

സെക്രട്ടറിക്ക് ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച് അപേക്ഷ ഫോമിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രകാരം അർഹമായ മാർക്ക് നൽകി ആകെ ലഭ്യമായ അപേക്ഷകരുടെ മുൻഗണനാക്രമം നിശ്ചയിച്ചതിനു ശേഷം ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ ടി പട്ടിക അംഗീകാര വിധേയമാക്കി പട്ടികയും അപേക്ഷകളും പിന്നോക്ക വിഭാഗം മേഖലാ വകുപ്പിന്റെ മേഖല ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ പ്രകാരമുള്ള മുൻഗണന പട്ടിക അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുക എന്നതിനാൽ പരമാവധി കൃത്യമായ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷനുകളിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 16 ജനുവരി 2023 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറിമാർ അപേക്ഷകളും മുൻഗണന പട്ടികകളും പിന്നോക്ക വിഭാഗം വികസന വകുപ്പിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖല ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർക്ക് 31 ജനുവരി 2023 നകം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.