പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി-സബ്സിഡി, ധനസഹായം, അനുബന്ധവിഷയങ്ങൾ-സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ

Posted on Saturday, June 4, 2022

Fourteenth Five Year Plan - Subsidy, Funding and Related Subject Guideline

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ വാർഷിക പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ(എം.എസ്) 84/2022/LSGD Dated 19/04/2022 , സ.ഉ(എം.എസ്) 86/2022/LSGD Dated 19/04/2022 എന്നീ ഉത്തരവുകള്‍ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് , ഈ ഉത്തരവുകള്‍ക്ക് തുടര്‍ച്ചയായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയും പ്രോജക്ടുകള്‍ തയാറാക്കുമ്പോള്‍ അനുവര്‍ത്തിക്കേണ്ട സബ്സിഡി, ധനസഹായം, അനുബന്ധവിഷയങ്ങള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു

സ.ഉ(എം.എസ്) 115/2022/LSGD Dated 28/05/2022

സ.ഉ(എം.എസ്) 84/2022/LSGD Dated 19/04/2022

സ.ഉ(എം.എസ്) 86/2022/LSGD Dated 19/04/2022