ഒറ്റ തവണ മാത്രംഉപഭോഗം ഉള്ള (ഒരു തവണ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചശേഷം കളയുന്നവ) പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കള്‍ 2020 ജനുവരി ഒന്ന് മുതല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് പൂര്‍ണ്ണമായും നിരോധിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു

Posted on Saturday, November 30, 2019

സ.ഉ(എം.എസ്) 6/2019/പരി Dated 27/11/2019

ഒറ്റ തവണ മാത്രംഉപഭോഗം ഉള്ള (ഒരു തവണ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചശേഷം കളയുന്നവ) പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കള്‍ 2020 ജനുവരി ഒന്ന് മുതല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് പൂര്‍ണ്ണമായും നിരോധിച്ച ഉത്തരവ്.