കൊവിഡ് 19 - നോഡൽ ഓഫീസർമാർ ലഭ്യമാകാതെ വന്ന തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പകരമായി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ(ജനറൽ ),എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ(ഹൗസിങ്),എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ(വിമൻ) എന്നിവരുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി