ലൈഫ് മിഷന്‍ - പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍, ജില്ലാ കോ ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് ഡപ്യുട്ടേഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Monday, May 20, 2019

തസ്തിക : പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍ (അഡ്മിനിസ്ട്രഷന്‍) സംസ്ഥാന തലം

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം - 1
യോഗ്യത : ബിരുദം, ഗസറ്റഡ് റാങ്കില്‍ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍. ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയില്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം. വികസന പ്രക്രിയയില്‍ പരിചയമുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. സമാന മേഖലയിലെ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം

തസ്തിക : ജില്ലാ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ (മലപ്പുറം)

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം - 1
യോഗ്യത : ബിരുദം, ഗസറ്റഡ് റാങ്കില്‍ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍. ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയില്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം. 

വിശദ വിവരങ്ങള്‍