തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മേധാവികൾക്ക് അവരുടെ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സേവനങ്ങൾ കോവിഡ് 19 നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്

Posted on Monday, May 10, 2021

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മേധാവികൾക്ക് അവരുടെ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സേവനങ്ങൾ കോവിഡ് 19 നിയന്ത്രണ   പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അവരുടെ മാതൃ സ്ഥാപന മേധാവികളെ അറിയിച്ചതിനുശേഷം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും

G.O.(Rt) 408/2021/DMD Dated 10/05/2021

covid-19 - Containment activities - Lock down in the State from 8th May-2021 - modification

(Modifications to the regulations ordered as per GO(Rt) No.404/2021/DMD dated 06.05.2021)

  1. Information and Public Relations Department is included in the list of exemption category of Government of Kerala establishments.
  2. Heads of Local Self Government Institutions can make use of the services of state government servants residing in their area for Covid-19 containment activities after informing the heads of their parent office.
  3. In partial modification of item no.(4) of annexure in GO(Rt) no.405/2021/DMD dated 07.05.2021,permission is granted to SEBI regulated stock market entities (for essential financial activities which are time bound) and Clearing Houses of Member Banks of State Level Bankers' Committee to function on all working days with minimum essential staff.