കോവിഡ്  19  സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ  രോഗികളുടെ ചികിത്സാ നിരക്കുകൾ (KASP ഗുണഭോക്താക്കളും സർക്കാർ റഫർ ചെയ്ത രോഗികളും ഒഴികെ) നിജപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ്