വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ അടുത്ത യോഗം 14.09.2021, ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ  10.30 നു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി ചേരുന്നു