മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലെ പെര്‍മിറ്റ്‌/ഒക്കുപ്പന്‍സി അപേക്ഷകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ ബഹു: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദാലത്ത്

Posted on Friday, July 5, 2019

കേരളത്തിലെ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുകളില്‍ 30 ദിവസത്തിലധികമായി തീര്‍പ്പാക്കാതെ ശേഷിക്കുന്ന കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ്‌/ഒക്കുപ്പന്‍സി സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ ബഹു: തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അദാലത്ത് നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വിശദമായ സമയക്രമം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ നം. കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അദാലത്ത് നടക്കുന്ന തിയ്യതിയും സമയവും
1 കൊച്ചി 15 ജൂലൈ 2019, 10 മണിയ്ക്ക്
2 തിരുവനന്തപുരം 17 ജൂലൈ 2019, 11 മണിയ്ക്ക്
3 കൊല്ലം 19 ജൂലൈ 2019, 10 മണിയ്ക്ക്
4 തൃശ്ശൂര്‍ 22 ജൂലൈ 2019, 10 മണിയ്ക്ക്
5 കോഴിക്കോട് 29 ജൂലൈ 2019, 10 മണിയ്ക്ക്
6 കണ്ണൂര്‍ 02 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2019, 10 മണിയ്ക്ക്