14.07.2022 തീയതിയില്‍  സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോര്‍ഡ് സമൃദ്ധി ഹാളില്‍ വച്ച് നടന്ന സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്