തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

കൊല്ലം - പെരിനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : ദിവ്യ ജയകുമാർ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : എസ്.അനിൽകുമാർ
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
എസ്.അനിൽകുമാർ ചെയര്‍മാന്‍
2
ജോൺകുമാർ മെമ്പര്‍
3
രമ്യ ആർ മെമ്പര്‍
4
പ്രസന്ന പയസ് മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
സോമവല്ലി.കെ ചെയര്‍മാന്‍
2
സ്റ്റാലിൻ സിറിൾ മെമ്പര്‍
3
പി.ജഗനാദൻ മെമ്പര്‍
4
ഫ്രീഡ മെമ്പര്‍
5
വിജയലക്ഷമി.വി മെമ്പര്‍
6
സ്വപ്ന.എ.ആർ മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
മുഹമ്മദ് ജാഫി ചെയര്‍മാന്‍
2
എം.വിനോദ് മെമ്പര്‍
3
നൗഫൽ മെമ്പര്‍
4
രതീഷ്.ആർ മെമ്പര്‍
5
ശോഭന അർജ്ജുനൻ മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ഷൈനി ജോൺസൺ ചെയര്‍മാന്‍
2
എം.സുനിൽകുമാർ മെമ്പര്‍
3
ഗോപകുമാർ.ജി മെമ്പര്‍
4
ശ്രൂതി.എസ് മെമ്പര്‍