ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആശാരാജ് എല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൃഷ്ണപുരം തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ആശാരാജ് എല്‍
വിലാസം ചീലാന്തറ കിഴക്കതില്‍, കൃഷ്ണപുരം, കൃഷ്ണപുരം-690533
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8129934969
വയസ്സ് 31
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍