ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീജവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മായിക്കല്‍‌
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീജ
വിലാസം ഇളങ്ങല്ലൂര്‍, മുതുകുളം, മുതുകുളം സൌത്ത്-690506
ഫോൺ
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍