ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ.വി.ജ്യോതി പ്രഭവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇലങ്കം
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.വി.ജ്യോതി പ്രഭ
വിലാസം ഉത്രാടം, മുതുകുളം, മുതുകുളം സൌത്ത് പി.ഒ-690506
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496274775
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ ബി.യഡ്
തൊഴില്‍ ടീച്ചര്‍