ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ദീപാ പ്രസന്നന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഫാക്ടറി
മെമ്പറുടെ പേര് ദീപാ പ്രസന്നന്‍
വിലാസം മീനത്തുവിളയില്‍ പടീറ്റതില്‍, ഫാക്ടറി വാര്‍ഡ്, പണയില്‍, പണയില്‍-690504
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9188785855
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്സ്.എസ്സ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഗൃഹജോലി