ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എല്‍ വത്സലവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പണയില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എല്‍ വത്സല
വിലാസം പുത്തന്‍ പുരയില്‍, പണയില്‍, പണയില്‍ പി.ഒ-690504
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9544951870
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം ഏഴാം ക്ലാസ്
തൊഴില്‍ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി