ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വള്ളികുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വള്ളികുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിജയന്‍പിളളവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കടുവുംങ്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് വിജയന്‍പിളള
വിലാസം ഐശ്വര്യ, കടുവുങ്കല്‍, വളളികുന്നം-690501
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495507320
വയസ്സ് 62
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍