ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || നൂറനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

നൂറനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിന്ദുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തത്തംമുന്ന
മെമ്പറുടെ പേര് ബിന്ദു
വിലാസം ഇടതുണ്ടില്‍, തത്തംമുന്ന, നൂറനാട്-690504
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8891619920
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍