ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || നൂറനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

നൂറനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജി. അജികുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാലമേല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ജി. അജികുമാര്‍
വിലാസം നൂറുകോടി തെക്കേതില്‍, പാലമേല്‍, പടനിലം-690529
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447362348
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍