ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || നൂറനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

നൂറനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പുഷ്പ ബാലചന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പഴഞ്ഞിയൂര്‍ക്കോണം
മെമ്പറുടെ പേര് പുഷ്പ ബാലചന്ദ്രന്‍
വിലാസം മേലേമണ്‍കണ്ടത്തില്‍, പഴനിയൂര്‍ക്കോ​ണം, പാറ്റൂര്‍-690529
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895916985
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍