ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രോഹിത് പിളള എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പി.എച്ച്.സി.വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് രോഹിത് പിളള എം
വിലാസം ചെമ്പോലില്‍, ഈരേഴതെക്ക്, ചെട്ടികുളങ്ങര-690106
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9562279551
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍