ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശോഭനവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചക്കൂരേത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് ശോഭന
വിലാസം പൂനേരില്‍, ചെറുതന, ചെറുതന-690517
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8156877376
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്സ് എസ്സ്എല്‍ സി
തൊഴില്‍