ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സ്മിതാമോള്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാണ്ടി
മെമ്പറുടെ പേര് സ്മിതാമോള്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ്
വിലാസം വലിയപറമ്പില്‍, പാണ്ടി, പാണ്ടി-690517
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605360535
വയസ്സ് 32
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ജനറല്‍ നഴ്സിംഗ്
തൊഴില്‍