ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലാല്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ്സ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുല്ലമ്പട
മെമ്പറുടെ പേര് ലാല്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ്സ്
വിലാസം കടൂക്കോയിക്കല്‍ പുത്തന്‍ വീട്, പുല്ലമ്പട, പളളിപ്പാട്-690512
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048391667
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍