ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുസ്മിത ഒവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പഞ്ചായത്ത് ആഫീസ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുസ്മിത ഒ
വിലാസം തിരുവാതിര, കരുവാറ്റ, കരുവാറ്റ വടക്ക് പി.ഒ-690517
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9567212056
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ആശ വര്‍ക്കര്‍