ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലഞ്ചു സതീഷ്‌വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മതുക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ലഞ്ചു സതീഷ്‌
വിലാസം മഞ്ചാടിതറ, കോട്ടേമുറി, തൃക്കുന്നപ്പുഴ-690515
ഫോൺ 8943671727
മൊബൈല്‍ 7034674223
വയസ്സ് 27
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രീ
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം