ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സജിനി.ജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചിങ്ങോലി പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് സജിനി.ജി
വിലാസം സജിനി ഭവനം, ചിങ്ങോലി, ചിങ്ങോലി-690532
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8089371825
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രിഡിഗ്രി
തൊഴില്‍