ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഏലിയാമ്മ ജോസഫ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മിത്രമഠം
മെമ്പറുടെ പേര് ഏലിയാമ്മ ജോസഫ്
വിലാസം ഞക്കണംതുണ്ടിയില്‍, പാണ്ടനാട്, പാണ്ടനാട്-689506
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947576193
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ, ബിഎഡ്
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപിക