ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സാമുവേല്‍കുട്ടി റ്റി ഒ -വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൂമല
മെമ്പറുടെ പേര് സാമുവേല്‍കുട്ടി റ്റി ഒ -
വിലാസം തുണ്ടിയില്‍ മലയില്‍, പൂമല, പൂമല-689520
ഫോൺ 9747701510
മൊബൈല്‍ 9747701510
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍