ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സജികുമാര്‍ വി എന്‍ -വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഉമ്മാത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് സജികുമാര്‍ വി എന്‍ -
വിലാസം വടക്കേചരുവില്‍, ആലാ, ആലാ-689126
ഫോൺ 9495822964
മൊബൈല്‍ 9495822964
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍