ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റ്റി സി രാജീവ് -വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആലാ
മെമ്പറുടെ പേര് റ്റി സി രാജീവ് -
വിലാസം തൂമ്പാചേത്ത്, ആലാ, ആലാ-689126
ഫോൺ 9446712076
മൊബൈല്‍ 9446712076
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍