ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെളിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെളിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എം.പി സജീവ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കിടങ്ങറ ബസാർ തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് എം.പി സജീവ്
വിലാസം മുണ്ടുചിറയില്‍, കിടങ്ങറ, കിടങ്ങറ-686102
ഫോൺ 9447357254
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍