ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെളിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെളിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആശാ മനോജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കിടങ്ങറ
മെമ്പറുടെ പേര് ആശാ മനോജ്
വിലാസം ചേക്കയില്‍, കിടങ്ങറ, കിടങ്ങറ-686102
ഫോൺ 9544244263
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഗൃഹഭരണം