ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുട്ടാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുട്ടാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബോബന്‍ ജോസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മിത്രക്കരി വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ബോബന്‍ ജോസ്
വിലാസം , , -689595
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8547819285
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍