ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുട്ടാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുട്ടാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുരമ്യ കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മിത്രക്കരി പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുരമ്യ കെ
വിലാസം , , -689595
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8921981915
വയസ്സ് 30
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍