ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || നെടുമുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

നെടുമുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സോഫിയാമ്മ മാത്യുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചമ്പക്കുളം
മെമ്പറുടെ പേര് സോഫിയാമ്മ മാത്യു
വിലാസം കൂലിപ്പുരക്കല്‍, ചമ്പക്കുളം, ചമ്പക്കുളം-688505
ഫോൺ 04772737521
മൊബൈല്‍ 9495431014
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ആര്‍ഡി ഏജന്‍റ്