ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സാറക്കുട്ടി ഫിലിപ്പോസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാരിക്കുഴി
മെമ്പറുടെ പേര് സാറക്കുട്ടി ഫിലിപ്പോസ്
വിലാസം മാമ്മൂട്ടില്‍, തലവടി, കാരിക്കുഴി-689571
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745811362
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബികോം
തൊഴില്‍ സ്വയം തൊഴില്‍