ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുന്നപ്ര തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പുന്നപ്ര തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുലഭ ഷാജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കറുത്താമഠം വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുലഭ ഷാജി
വിലാസം പുഴക്കര, പുന്നപ്ര, -688004
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8281318317
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍