ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രമേശന്‍ പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കഞ്ഞിപ്പാടം
മെമ്പറുടെ പേര് രമേശന്‍ പി
വിലാസം തെക്കേവീട്, കഞ്ഞിപ്പാടം, കഞ്ഞിപ്പാടം-688005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048265568
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ മരപ്പണി