ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുറക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പുറക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശശികാന്തന്‍ വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആനന്ദേശ്വരം
മെമ്പറുടെ പേര് ശശികാന്തന്‍ വി
വിലാസം വൈശാഖം, പുന്തല, പുറക്കാട്-688561
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995154642
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്