ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുറക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പുറക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രസന്ന കുഞ്ഞുമോന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തോട്ടപ്പള്ളിവെസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രസന്ന കുഞ്ഞുമോന്‍
വിലാസം വെത്തുവിന്‍റെ പറമ്പ്, തോട്ടപ്പള്ളി, തോട്ടപള്ളി-688561
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9562688760
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍