ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സി റോയ്മോന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
മെമ്പറുടെ പേര് സി റോയ്മോന്‍
വിലാസം പടിപ്പുരയ്ക്കല്‍, ചേര്‍ത്തല തെക്ക്, ചേര്‍ത്തല തെക്ക്-688539
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605554458
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്. എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ലാബ് അസിസ്റ്റന്‍റ്(ക്ഷീര സഹകരണ സംഘം)