ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുഹമ്മ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുഹമ്മ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റ്റി.സി മഹീധരന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തുരുത്തന്‍കവല
മെമ്പറുടെ പേര് റ്റി.സി മഹീധരന്‍
വിലാസം പുത്തന്‍തോട്ടുങ്കല്‍, മുഹമ്മ, മുഹമ്മ-688525
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9074787032
വയസ്സ് 62
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ തെങ്ങു കയറ്റ തൊഴിലാളി