ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മഞ്ചുള കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മരുത്തോര്‍വട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് മഞ്ചുള കെ
വിലാസം കാറ്റുതവെളി, മരുത്തോർവട്ടം, മരുത്തോർവട്ടം-688539
ഫോൺ 9447550160
മൊബൈല്‍ 9746216076
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എൽ.സി
തൊഴില്‍ ാശ വർക്കർ