ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തുറവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തുറവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജയസുധവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വളമംഗലം തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ജയസുധ
വിലാസം കമലവിലാസം, തുറവൂര്‍, വളമംഗലം തെക്ക്-688532
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946370381
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍